Nodokļi mūsu ikdienā un grāmatvedībā

Vasaras apmācības – paātrinātais kurss!

 

Mērķis: izskatīt aktuālās problēmas un situācijas nodokļu uzskaitē, aprēķinos un atskaišu iesniegšanā.

Kursa laikā tiks apskatīti ikdienā pielietojamie nodokļi – PVN, UIN, IIN, sociālās iemaksas, UVTN, MUN,  kā arī tiks sniegts ieskats pārējos nodokļos – NĪN, Akcīzes nodoklis, DRN u.c.

Kursu laikā tiks izskatītas reālas situācijas, sniegti piemēri un risināti dažādi uzdevumi.

Kursi notiek Rīgas centrā, pie Ziedoņdārza – Artilērijas iela 40i, Rīga. Norises laiks: no 10:30 līdz 14:30.

 

KURSA SATURS

 

1.diena – 12.jūlijs   10:30-14:30 (6 akadēmiskās stundas)

 

  • ·  Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN): IIN progresīvās likmes, to pielietojums un aprēķins. Atvieglojumi, attaisnotie izdevumi, neapliekamais minimums-tā noteikšana, darbinieka tiesības un pienākumi. Ar nodokli neapliekamie ienākumi. Ar IIN citādi apliekamie ienākumi – Uzņēmuma līgums, Autoratlīdzības, ienākums no kapitāla un kapitāla pieauguma – būtiskais!
  • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI): Obligāti pakļautās personas VSAOI, brīvprātīgā pievienošanās. VSAOI likmes. VSAOI – darba samaksai un autoratlīdzībām.

 

2.diena – 19.jūlijs  10:30-14:30 (6 akadēmiskās stundas)

 

  • Pievienotās vērtības nodoklis (PVN):ar PVNapliekamie un neapliekamie darījumi, PVN likmes. Priekšnodoklis, tā atskaitīšanas tiesības. Darījumi ar ES un trešajām valstīm- darījumi ar reģistrētiem PVN maksātājiem un nereģistrētām personām. Likumā noteiktie īpašie režīmi. 
  • Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis(UVTN): nodokļa objekts un maksātāji. Likumā noteiktie atbrīvojumi. Patapinājuma, nomas vai darba līgums?..
  • Dabas resursu nodoklis(DRN):ieskats DRN likuma normās – apliekamie objekti-darījumi un citi objekti. Atbrīvojumi. Atskaitīšanās kārtība.
  • Akcīzes nodoklis: akcīzes nodokļa objekti. Aktualitātes. Atbrīvojumi no nodokļa.
  • Nekustamā īpašuma nodoklis(NĪN): nodokļa objekti, likmes. Atbrīvojumi no nodokļa. Tiesības apstrīdēt nodokļa aprēķinu.

 

3.diena – 26.jūlijs  10:30-14:30 (6 akadēmiskās stundas)

 

  • ·  Mikrouzņēmumu nodoklis (MUN): noteiktie kritēriji un ierobežojumi MUN maksātājiem. MUN aprēķināšana un deklarēšana. Soda sankcijas, ja neievēro kritērijus. Darbinieku tiesības un darba devēja pienākumi.
  • Uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN): UIN objekti un apliekamās bāzes veidošanās: Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi; reprezentatīvie un personāla saliedēšanas un motivēšanas izdevumi; darījumi ar saistītām personām; izsniegtie aizdevumi saistītām personām; norakstītie debitoru parādi u.c. UIN likumā noteiktās atlaides: ziedojumi; lauksaimniecība u.c.
  • Saimnieciskās darbības veicēja - pašnodarbinātās personas nodokļi: ieņēmumu un izdevumu uzskaite, izdevumu ierobežojuma noteikšana no saimnieciskās darbības; Gada deklarācijas sastādīšanas principi-peļņas noteikšana, attaisnotie izdevumi; VSAOI;  PVN.

 

Kursa cena – 159,00 + PVN

Ir iespējams apmeklēt arī atsevišķas kursa dienas. Atsevišķas dienas cena – 59,00 + PVN

Cenā iekļauts: izdales materiāls, konsultācijas kursa laikā, rīta kafija/tēja un 1 kafijas pauze (kafija, tēja, uzkodas), ūdens neierobežotā daudzumā visa kursa laikā.

Profesionālās pilnveides izglītības programma
"Iekšējais un ārējais audits"

160 stundas

 

REĢISTRĀCIJA

 

Kam programma paredzēta Grāmatvežu kompetences sertifikātu īpašniekiem
Ko varēsiet apgūt

Detalizētas zināšanas par iekšējā un ārējā audita būtību, pamatprincipiem, standartiem un to pielietošanu praksē

Mācību īpatnības

Zināšanas un prasmes par iekšējās kontroles sistēmu, iekšējās kontroles, iekšējā un ārējā audita elementiem, vidi, risku novērtēšanu, kontroles pasākumiem, informāciju, saziņu, uzraudzību. Praktiskās nodarbībās līdz 60% no mācību laika tiek risināti tematiski uzdevumi un notiek dokumentu analīze

Mācību priekšmeti

Finanšu pārskati (18 st.)

Finanšu analīze (30 st.)
Nodokļu plānošana (26 st.)
Iekšējais audits un iekšējā kontrole (36 st.)
Ārējais audits (36 st.)
Profesionālā ētika (10 st.)

Saņemsiet savā īpašumā Speciāli sagatavotus mācību izdales materiālus un normatīvos dokumentus
Pārbaudes veidi Ieskaites un noslēgumā kompleksais eksāmens (4 st.).

Eksāmenu pieņem Grāmatvežu sertifikācijas centra neatkarīgā komisija.
Kādu dokumentu saņemsiet

1) IZM LR stingrās uzskaites apliecību par profesionālās pilnveides izglītību ar mazo valsts ģerboni.
2) Tiem, kuru zināšanas eksāmenā būs atbilstošas sertifikācijas prasībām varēs pretendēt arī uz starptautiski atzīta Kompetenta grāmatveža auditora sertifikāta saņemšanu, izsniedz Grāmatvežu sertifikācijas centrs

Jūsu finansiālais ieguvums Deklarējot ienākumus, Jūs saņemsiet IIN atmaksas mācību maksas (akreditētā programma), ja maksāsiet personīgi

 


Papildus informācija un pierakstīšanās

Pa tālr. 26164113 vai e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  vai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Profesionālā pilnveides vidējā līmeņa programma 
"Uzņēmumu grāmatvedība" 

170 stundas

 

REĢISTRĀCIJA

 

Kam programma paredzētaTiem, kam jau ir pamatzināšanas grāmatvedībā un vēlas iemācīties patstāvīgi sastādīt gada pārskatu
Ko varēsiet apgūt Zināšanas un prasmes par visu grāmatvedības uzskaites ciklu. Īpaša vērība tiek pievērsta gada pārskata sastādīšanai, sākot no posteņu novērtēšanas principiem un beidzot ar gada pārskata sastādīšanu saskaņā ar pēdējiem grozījumiem LR normatīvajos dokumentos un atbilstoši starptautiskajiem finanšu pārskata standartiem
Mācību īpatnības Mācības balstās uz praktiskiem darbiem, situāciju un komplekso uzdevumu risināšanu. 60% mācību laika atvēlēts praktiskiem darbiem
Mācību priekšmeti Finanšu grāmatvedība (108 st.)
LR nodokļu sistēma (30 st.)
Vadības grāmatvedība (20 st.)
Darba tiesības (8 st.)
Saņemsiet savā īpašumā Aktualizētus mācību izdales materiālus, normatīvos dokumentus un speciāli šīs programmas saturam atbilstošo uzdevumu krājumu.
Pārbaudes veidi Kontroldarbi, ieskaites un noslēgumā eksāmens (4 st.)
Kādu dokumentu saņemsiet IZM LR stingrās uzskaites apliecību ar mazo valsts ģerboni par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi
Jūsu finansiālais ieguvums Deklarējot ienākumus, Jūs saņemsiet IIN atmaksu mācību maksas atmaksas (akreditētā programma), ja maksāsiet personīgi

 


Papildus informācija un pierakstīšanās

Pa talr. 67 226 905, 29 443 241, tālr./faksu 67 227 202 vai e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Profesionālās pilnveides augstākā līmeņa izglītības programma 

"Praktiskā grāmatvedība atbilstoši Latvijas un starptautiskiem normatīviem aktiem"

200 stundas

 

REĢISTRĀCIJA

 

Kam programma paredzēta Grāmatvežiem ar vismaz 3 gadu darba pieredzi, lai sagatavotos eksāmeniem starptautiskā grāmatveža kompetences sertifikāta saņemšanai
Ko varēsiet apgūt Padziļināt un aktualizēt savas zināšanas saskaņā ar Latvijas grāmatvedības un starptautiskajiem finanšu pārskata standartiem
Mācību īpatnības Mācības ar praktisku ievirzi. 60% mācību laika atvēlēts praktisku situāciju un kompleksā uzdevuma risināšanai
Mācību priekšmeti Finanšu grāmatvedība (84 st.)
LR nodokļu sistēma (32 st.)
Vadības grāmatvedība (36 st.)
Tiesību pamati (28 st.)
Lietvedība (10 st.)
Saņemsiet savā īpašumā

Speciāli šai programmai sagatavotus, pastāvīgi aktualizētus mācību izdales materiālus, praktisko uzdevumu krājumu un normatīvos dokumentus
Pārbaudes veidi Ieskaites, kontroldarbi un 2 kompleksie eksāmeni:
1) Finanšu grāmatvedība un LR nodokļu sistēma (5 st.);
2) Vadības grāmatvedība, tiesību pamati un lietvedība (5 st.).
Eksāmenus pieņem Grāmatvežu sertifikācijas centra (GSC) neatkarīgā komisija
Kādu dokumentu saņemsiet 1) IZM LR stingrās uzskaites apliecību ar mazo valsts ģerboni par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi
2) Tie, kuru zināšanas eksāmenos būs atbilstošas sertifikācijas prasībām, varēs pretendēt uz Starptautiskā grāmatvežu kompetences sertifikāta saņemšanu, kas atbilst Eiropas standarta EN ISO/IEC 17 024:2012 prasībām un atzīts bez atkārtotas novērtēšanas 29 Eiropas Akreditācijas kooperācijas līgumvalstīs. Izsniedz Grāmatvežu sertifikācijas centrs
Jūsu finansiālais ieguvums Deklarējot ienākumus, Jūs saņemsiet IIN mācību maksas atmaksu (akreditētā programma), ja maksāsiet personīgi

 


Papildus informācija un pierakstīšanās

Pa tālr. 26164113vai e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  vai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mācības programmas

Mūsu partneri

Kontakti

KIF "Biznesa komplekss"

Brīvības gatve 223, Rīga, LV-1039, Latvija

Administrācija: (+371) 26 164 113

Valdes priekšsēdētāja Inga Pumpure: (+371) 26 434 123