Izraksti no anonīmām aptaujas anketām

Pirmo reizi pa vairākiem gadiem izlasīju likumus no... līdz...., jo parasti izvēlos tikai atbilstošus pantus. Saņemtās zināšanas Vadības grāmatvedībā motivēja citādāk pieiet finanšu pārskatu sastādīšanai.

Iegūtās zināšanas deva iespēju paskatīties no malas uz savu darbu, saskatīt vājās vietas, pilnveidoties, mainīt darba organizāciju, pārlasīt likumus, rast iespēju saņemt profesionālās konsultācijas.

Patika tas, ka bija ne tikai eksāmeni, bet arī mājas darbi un kontroldarbi, ieskaites, jo tas palīdzēja saprast savu nezināšanu un sākt gatavoties katrai nodarbībai, pildīt mājas darbus, kā to dara skolas bērni.

Pateicamies par pasniedzēju atsaucību, sniedzot atbildes uz mūsu nebeidzamiem jautājumiem arī ārpus mācībām paredzētā laika.

Apbrīnojami, kā Jolanta prot sausos un bieži neizprotamos nodokļu likumus izskaidrot tik saprotami, ka pat nodokļu tēma kļūst interesanta.

Kas to teica, ka grāmatvedība ir sausa un garlaicīga darīšana. Pēc Jūlijas vadītām nodarbībām pat vislielākais skeptiķis sāks domāt citādi.

 


Es, Jeļena Ņešatajeva, strādāju par galveno grāmatvedi, ekonomisti Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā un izmantoju iespēju akreditētā izglītības iestādē SIA KIF „Biznesa komplekss” apgūt profesionālās pilnveides izglītības programmu „Praktiskā grāmatvedība atbilstoši Latvijas un starptautiskiem normatīviem dokumentiem”.

SIA KIF „Biznesa komplekss” izglītības procesa organizācijas kārtība un izdales materiāli (normatīvo aktu apkopojums un uzdevumu krājumi), kā arī informatīvā bāze, kas bija pieejama metodiskajā kabinetā, ļāva man salīdzinoši īsā laikā apgūt tik apjomīgu programmu. Pēc programmas apguves es sekmīgi nokārtoju eksāmenus un ieguvu kompetences sertifikātu, kas apliecina manu kvalifikācijas līmeni. Es vēlos izteikt savu atzinību SIA KIF „Biznesa komplekss” vadībai par labo darba organizāciju un iespēju padziļināt un sistematizēt prasmes, kas man ir nepieciešamas ikdienas praktiskajā darbā.

 


SIA „Grāmatvežu sertifikācijas centrs”

Akreditētā izglītības iestāde SIA KIF „Biznesa komplekss” īsteno grāmatvežu kvalifikācijas celšanas mācību programmas un ir līgumpartneris akreditētajam Grāmatvežu sertifikācijas centram. Pirms līguma noslēgšanas Grāmatvežu sertifikācijas centra speciālisti veica izglītības iestādes darba un mācību bāzes kvalitātes auditu un deva tiem augstu novērtējumu.

Izglītības iestāde precīzi un godprātīgi pilda līgumā paredzētās saistības. Mācības tiek organizētas pēc akreditētas 200 stundu programmas „Praktiskā grāmatvedība atbilstoši Latvijas un starptautiskiem normatīviem dokumentiem”, kas atbilst grāmatvežu profesijas standarta 4.līmeņa un grāmatvežu sertifikācijai noteiktajām prasībām un kritērijiem.

Kursos zināšanas padziļina, sistematizē un aktualizē grāmatveži ar darba pieredzi grāmatvedības uzskaites darbā. Apliecinām, ka izglītības iestādes SIA KIF „Biznesa komplekss” pasniedzēji ir augstas kvalifikācijas speciālisti, sniedz kursu klausītājiem padziļinātas zināšanas, mācību darbā izmanto bagātīgu izdales materiālu, lielu vērību pievērš praktiskiem darbiem, labi pārzina darba īpatnības ar pieaugušajiem un līdz ar to nodrošina Grāmatvežu sertifikācijas centra līgumpartnera uzdevumus.

SIA „Grāmatvežu sertifikācijas centrs” izpilddirektore: M.Ķuda

 


SIA "Uzņēmējdarbības centrs "

Par izglītības iestādes SIA KIF „Biznesa komplekss" darbu grāmatvežu profesionālās pilnveides mācību organizēšanā.

SIA „Uzņēmējdarbības centrs" 3 darbinieki Ināra Ķieģele, Ilze Pērkone un Laura Cigelniece no 2006.gada 23. septembra līdz 2007.gada 10.martam apguva programmu „Praktiskā grāmatvedība atbilstoši Latvijas un starptautiskiem normatīviem dokumentiem". Profesionālās pilnveides līguma saistības izpildītas pilnā apjomā, nodarbības notika pēc mācību plāna. Izglītošanas darbā iesaistīti augsti kvalificēti pasniedzēji, kas strādā ar lielu atdevi, radoši, sniedz padziļinātas zināšanas un prasmes savā priekšmetā. Mācību dalībnieki īpaši novērtē nodokļu pasniedzējas Jolantas Reinvaldes un vadības grāmatvedības Jūlijas Bojarenko zināšanas un to prasmi nodot citiem. Augsti vērtējamas arī finanšu grāmatvedības pasniedzējas Ingrīdas Petersones, tiesību pasniedzējas Ināras Grosas un lietvedības pamatu pasniedzējas Marutas Ābeles sniegtās zināšanas un bagātīgais mācību izdales materiāls. Vērtīgi, ka iegūtās zināšanas SIA "Uzņēmējdarbības centrs" darbinieces, sniedzot grāmatvedības pakalpojumus, var pielietot praksē.

SIA KIF „Biznesa komplekss" izdoti normatīvo dokumentu krājumi „Grāmatvedības normatīvie dokumenti", „Nodokļi un to piemērošana", „Latvijas grāmatvedības standarti Nr.1 - 8" ir noderīgi arī praktiskā darbā.

Atzīmējama labvēlīgā, draudzīgā un pretimnākošā attieksme pret kursantiem, kas rada priekšnosacījumus pilnvērtīgam mācību darbam. Jāatzīmē, ka SIA KIF „Biznesa komplekss" organizētais Valmieras grāmatvežu klubs dod iespēju celt profesionālo kvalifikāciju vidzemes grāmatvežiem pie profesionāliem pasniedzējiem šeit pat Valmierā. Par to īpašs paldies! Direktore: Daiga Bērziņa

 


SIA "Lafarge Roofing"

Uzskatam, ka Jūsu piedāvātājs pakalpojums „Profesonali pilnveidot Grāmatvežu darbu" palīdz grāmatvežiem labāk orientēties mūsu darbības sfērā un neatpalikt no lauka ritējuma.

Manuprāt, mūsdienās ir jāpilnveido sevi jāattīsta savas iemaņas un prasmes. Jūsu darba kolektīva strādā ļoti kompetenti darbinieki ar labām komunikācijas prasmēm un teicamam zināšanām. Paldies Jums par piedāvāto pakalpojumu klāstu un sadarbību.

Valdes priekšsēdētājs: Renārs Vucāns

Grāmatvede: Elvīra Pozņaka

 


SIA "Dīkers Pluss"

SIA „Dīkers Pluss" izmantoja akreditētās izglītības iestādes SIA KIF „Biznesa komplekss" sniegtos pakalpojumus, lai celtu mūsu sabiedrības galvenās grāmatvedes profesionālo kvalifikāciju, jo mūsu klienti ir ne tikai no Latvijas, bet arī no Eiropas valstīm. Tādēļ ne tikai mums, bet arī mūsu klientiem ir svarīgi, lai grāmatvedis būtu sertificēts un šis sertifikāts tiktu atzīts arī starptautiski. Šajā sakarā sabiedrības galvenā grāmatvede 2005.gadā apguva SIA KIF „Biznesa komplekss" piedāvāto profesionālās pilnveides izglītības programmu „Praktiskā grāmatvedība atbilstoši Latvijas un Starptautiskiem normatīviem dokumentiem" un varēja sekmīgi nokārtot sertifikācijas eksāmenus, lai saņemtu Starptautiski atzītu kompetences sertifikātu kā 4.kvalifikācijas līmeņa grāmatvedis. Lai uzturētu un celtu savu profesionālo kvalifikāciju, mūsu galvenā grāmatvede katru gadu izmanto SIA KIF „Biznesa komplekss" piedāvātās kompetences skolas nodarbības, jo visiem Starptautiski atzīta kompetences sertifikāta īpašniekiem ir jāievēro Starptautiskā standarta LVS EN ISO/IEC 17024 noteiktās prasības un katru gadu, ne mazāk kā 36 stundas, ir jāceļ sava profesionālā kvalifikācija. SIA „Dīkers Pluss" arī turpmāk plāno sadarboties ar akreditēto izglītības iestādi SIA KIF „Biznesa komplekss", jo mūs apmierina sniegtā pakalpojuma kvalitāte. īpaši vēlamies izcelt pasniedzēju profesionalitāti un iespēju izmantot mācību metodiskos materiālus, kas ļāva, salīdzinoši neilgā laikā, mūsu grāmatvedei apgūt Grāmatveža Profesijas standartā Nr.PS 0071 noteikto 4.kvalifikācijas līmeņa grāmatvedim nepieciešamo zināšanu un prasmju kopumu.

Valdes loceklis: Egons Auziņš

 

Mūsu partneri

Kontakti

KIF "Biznesa komplekss"

Brīvības gatve 223, Rīga, LV-1039, Latvija

Administrācija: (+371) 26 164 113

Valdes priekšsēdētāja Inga Pumpure: (+371) 26 434 123